Privacybeleid

Privacyverklaring

Inleiding

Vastgoedbeheer Gelderland beheert vastgoed waarvan u eigenaar bent of huurder wordt. Wij verwerken persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) is een Europese verordening die in heel Europa geldt. De AVG of GDPR is in het leven geroepen om de privacyrechten te versterken.

Wij hechten waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens die aan ons worden

verstrekt. Met behulp van deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop en waarom wij

uw gegevens verwerken. Wij vragen u deze verklaring goed door te lezen.

Wie is formeel de verwerkingsverantwoordelijke?

De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn:

Vastgoedbeheer Gelderland B.V.

Handelend onder de naam Vastgoedbeheer Gelderland

KvK nummer: 74432680

Telefoonnummer: (06) 51 23 42 21

E-mail: info@vastgoedbeheergelderland.nl

Website: www.vastgoedbeheergelderland.nl

Bezoek- en correspondentie adres

Stationsstraat 24

6662BB Elst

 

Waarom verzamelt en verwerkt Vastgoedbeheer Gelderland uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens omdat u interesse heeft in door ons aangeboden vastgoed en/of via ons gaat (ver)huren en/of u lid bent van een VvE waarvoor wij het beheer uitvoeren. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om beheersactiviteiten in de breedste zin van het woord uit te voeren. Gegevens kunnen voor statistische doeleinden worden gebruikt. In de resultaten van deze onderzoeken zijn de gegevens niet meer te herleiden tot individuele personen.

Welke gegevens verzamelt Vastgoedbeheer Gelderland?

Concreet verzamelen en verwerken wij, voor zover van toepassing, de onderstaande gegevens van u:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres gegevens (woonadres en eventueel postadres);
 • Telefoonnummer(s);
 • Emailadres(sen);
 • Bankrekeningnummer;
 • Wijze van betaling;
 • Betaalgedrag;
 • Start- en einddatum van de eigendomssituatie;
 • Inkomensgegevens;
 • Status: eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder/gebruiker;
 • IP-adres indien u online contact opneemt;
 • Cookies bij het bezoeken van onze website;
 • Contactgegevens sleuteladres of borgsteller;
 • Kentekenregistratie;
 • Camerabeelden;
 • Klachten over het niet naleven van de huurovereenkomst, splitsingsakte en/ of huishoudelijk regelement;
 • Notulen;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • BSN nummer;
 • Geboortedatum en plaats;
 • Kopie van een geldig legitimatie.

Aan wie en waarom verstrekt Vastgoedbeheer Gelderland uw gegevens?

Zonder uw toestemming verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de huur- of beheerovereenkomst, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang bewaart Vastgoedbeheer Gelderland persoonlijke gegevens?

Dit is afhankelijk van uw situatie en welke dientverlening u bij ons afneemt. Op hoofdlijnen:

Huurder
Als u via ons een huurovereenkomst hebt afgesloten bewaren wij uw gegevens totdat de huurovereenkomst is aangegaan. De wetgeving schrijft voor dat wij de gegevens daarna  nog ten minste zeven jaar bewaren. Heeft u interesse getoond in een huurwoning? Maar wordt u uiteindelijk geen huurder? Dan verwijderen wij uw gegevens nadat het betreffende object daadwerkelijk is verhuurd.

Verhuurder
Zolang u klant van ons bent worden de persoonlijke gegevens bewaard. Stopt onze samenwerking? De wetgeving schrijft voor dat wij de gegevens daarna nog ten minste zeven jaar bewaren.

VvE
Zolang u lid bent van de VVE worden de persoonlijke gegevens bewaard. Het lidmaatschap van een VVE eindigt bij overdracht van het appartementsrecht (verkoop). De wetgeving schrijft voor dat wij de gegevens daarna  nog ten minste zeven jaar bewaren.

Wat voor rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de beheerovereenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/ of persoonsgegevens te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vastgoedbeheergelderland.nl of naar ons postadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) te anonimiseren (door deze bijvoorbeeld zwart te markeren). Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

 

Waar moet ik zijn als ik een klacht heb?

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u altijd contact met ons opnemen. Naast dat u de klacht direct bij ons kunt melden bent u te allen tijde gerechtigd uw klacht te melden bij de hiervoor bestemde instantie:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefoon: 0900 – 2001 201

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe heeft Vastgoedbeheer Gelderland haar beveiliging geregeld?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website, bestanden, telefoon en computers beveiligen wij met een wachtwoord en actuele beveiligingssoftware (m.u.v. onze telefoons). Wij werken ook met cloudoplossingen. Bestanden in de cloud worden versleuteld opgeslagen op servers in Nederland. Het opslaan van data op externe harde schijven en/of USB-sticks door medewerkers is niet toegestaan.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid van Vastgoedbeheer Gelderland beschrijft van welke cookies wij gebruik maken op de door ons beheerde website(s) en sociale media en waarvoor deze cookies worden gebruikt. We raden u aan om dit cookiebeleid aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van een website, social medium of app worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiel worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek terugsturen. De cookies die worden geplaatst, kunnen uw computer, tablet of mobiel of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert de VvE en voor welk doel?
Functionele cookies

Wij gebruiken deze om aan u de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om heeft gevraagd. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op een website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. U kunt zich niet voor functionele cookies afmelden.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van website, social medium of app maken wij gebruik van diverse software die uw gebruik meten. Er wordt een permanent cookie op uw website, social medium of app  geplaatst. Deze cookie registreert uw gebruik van de website, social medium of app. Deze gegevens worden vervolgens door de software geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Vastgoedbeheer Gelderland verstrekt. Wij verkrijgen op deze manier inzicht in de wijze waarop de website, social medium of app wordt gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website, social medium of app en/of onze dienstverlening doorvoeren. Deze informatie kan door onze softwareleveranciers aan derden worden verstrekt.

Advertenties cookies

Vastgoedbeheer Gelderland kan op haar website gebruik maken van re-targeting/re-marketing technologieën. Het doel van deze technologieën is om u interessante en op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen.

Uitlezen informatie zonder cookies

Naast het plaatsen van cookies lezen wij ook informatie uit uw browser en computer, tablet of mobiel zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelen wij VvE (technische) eigenschappen van uw computer, tablet of mobiel en door u gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Wij gebruiken deze informatie om onze diensten nog beter af te stemmen op de gebruiker.

Verwijderen cookies

De toestemming die u (eventueel) heeft gegeven aan Vastgoedbeheer Gelderland voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Wijzigingen

Dit cookiebeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit cookiebeleid zullen via de website(s) bekend worden gemaakt.