Privacybeleid

Privacyverklaring

Inleiding

Vastgoedbeheer Gelderland beheert vastgoed waarvan u eigenaar bent of huurder wordt. Wij verwerken persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) is een Europese verordening die in heel Europa geldt. De AVG is in het leven geroepen om de privacyrechten te versterken.

Wij hechten waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt. Met behulp van deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop en waarom wij uw gegevens verwerken. Wij vragen u deze verklaring goed door te lezen.

Wie is formeel de verwerkingsverantwoordelijke?

De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn:

Vastgoedbeheer Gelderland B.V.

Handelend onder de naam Vastgoedbeheer Gelderland

KvK nummer: 74432680

Telefoonnummer: (0481) 700 202

E-mail: info@vastgoedbeheergelderland.nl

Website: www.vastgoedbeheergelderland.nl

Bezoek- en correspondentie adres

Stationsstraat 24

6662BB Elst

Waarom verzamelt en verwerkt Vastgoedbeheer Gelderland uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens omdat u interesse heeft in door ons aangeboden vastgoed en/of via ons gaat (ver)huren en/of u lid bent van een VvE waarvoor wij het beheer uitvoeren. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om beheersactiviteiten in de breedste zin van het woord uit te voeren. Gegevens kunnen voor statistische doeleinden worden gebruikt. In de resultaten van deze onderzoeken zijn de gegevens niet meer te herleiden tot individuele personen.

Welke gegevens verzamelt Vastgoedbeheer Gelderland?

Concreet verzamelen en verwerken wij, voor zover van toepassing, de onderstaande gegevens van u:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres gegevens (woonadres en eventueel postadres);
 • Telefoonnummer(s);
 • Emailadres(sen);
 • Bankrekeningnummer;
 • Wijze van betaling;
 • Betaalgedrag;
 • Start- en einddatum van de eigendomssituatie;
 • Inkomensgegevens;
 • Status: eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder/gebruiker;
 • IP-adres indien u online contact opneemt;
 • Cookies bij het bezoeken van onze website;
 • Contactgegevens sleuteladres of borgsteller;
 • Kentekenregistratie;
 • Camerabeelden;
 • Klachten over het niet naleven van de huurovereenkomst, splitsingsakte en/ of huishoudelijk regelement;
 • Notulen;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • BSN nummer;
 • Geboortedatum en plaats;
 • Kopie van een geldig legitimatie.

Aan wie en waarom verstrekt Vastgoedbeheer Gelderland uw gegevens?

Zonder uw toestemming verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de huur- of beheerovereenkomst, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Voor (kandidaat) huurders geldt in het bijzonder:
Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (hierna: EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en
contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.’

Hoe lang bewaart Vastgoedbeheer Gelderland persoonlijke gegevens?

Dit is afhankelijk van uw situatie en welke dientverlening u bij ons afneemt. Op hoofdlijnen:

Huurder
Als u via ons een huurovereenkomst hebt afgesloten bewaren wij uw gegevens totdat de huurovereenkomst is aangegaan. De wetgeving schrijft voor dat wij de gegevens daarna  nog ten minste zeven jaar bewaren. Heeft u interesse getoond in een huurwoning? Maar wordt u uiteindelijk geen huurder? Dan verwijderen wij uw gegevens nadat het betreffende object daadwerkelijk is verhuurd.

Verhuurder
Zolang u klant van ons bent worden de persoonlijke gegevens bewaard. Stopt onze samenwerking? De wetgeving schrijft voor dat wij de gegevens daarna nog ten minste zeven jaar bewaren.

VvE
Zolang u lid bent van de VVE worden de persoonlijke gegevens bewaard. Het lidmaatschap van een VVE eindigt bij overdracht van het appartementsrecht (verkoop). De wetgeving schrijft voor dat wij de gegevens daarna  nog ten minste zeven jaar bewaren.

Wat voor rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de beheerovereenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/ of persoonsgegevens te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vastgoedbeheergelderland.nl of naar ons postadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) te anonimiseren (door deze bijvoorbeeld zwart te markeren). Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. 

Waar moet ik zijn als ik een klacht heb?

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u altijd contact met ons opnemen. Naast dat u de klacht direct bij ons kunt melden bent u te allen tijde gerechtigd uw klacht te melden bij de hiervoor bestemde instantie:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefoon: 0900 – 2001 201

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe heeft Vastgoedbeheer Gelderland haar beveiliging geregeld?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website, bestanden, telefoon en computers beveiligen wij met een wachtwoord en actuele beveiligingssoftware (m.u.v. onze telefoons). Wij werken ook met cloudoplossingen. Bestanden in de cloud worden versleuteld opgeslagen op servers in Nederland. Het opslaan van data op externe harde schijven en/of USB-sticks door medewerkers is niet toegestaan.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van een website, social medium of app worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiel worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek terugsturen. De cookies die worden geplaatst, kunnen uw computer, tablet of mobiel of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Het cookiebeleid van Vastgoedbeheer Gelderland beschrijft van welke cookies wij gebruik maken op de door ons beheerde website(s) en waarvoor deze cookies worden gebruikt. We raden u aan om dit cookiebeleid aandachtig door te nemen. Het cookiebeleid kunt u hier raadplegen.

Call Now Button